Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door PR Transformation LLC. Overal op de website verwijzen de termen ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar aanbiedingen van PR Transformation LLC op deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en services die op deze website beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen accepteert.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons aan te schaffen, ga je een interactie met onze “Service” aan en stem je ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van deze aanvullende algemene voorwaarden en beleidslijnen waarnaar in dit document wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, met inbegrip van, zonder beperking, gebruikers die door content browsen en/of deze bijdragen of die producten leveren, kopen en/of verkopen.

Lees deze Servicevoorwaarden goed door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stem je ermee in gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Als je niet instemt met alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst, heb je mogelijk geen toegang tot de website en kun je de services niet gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als aanbod worden beschouwd, accepteer je nadrukkelijk alleen deze Servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt altijd de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken op deze pagina. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze pagina is gewijzigd. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen hebt geaccepteerd.

Artikel 1 – Voorwaarden van webwinkel


Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont, of dat je meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont en dat je ons toestemming hebt gegeven om een minderjarig afhankelijk gezinslid deze website te laten gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden en je mag de wetgeving in je rechtsgebied niet overtreden tijdens het gebruik van de Service (met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechtwetgeving). Je mag geen wormen, virussen of schadelijke codes verzenden. Als je een of meer Voorwaarden overtreedt, worden je Services direct beëindigd.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden


We behouden ons het recht voor om te allen tijde service te weigeren om enigerlei reden.
Je begrijpt dat je content onversleuteld kan worden overgedragen (met uitzondering van creditcardgegevens) en betrekking heeft op (a) transmissies via diverse netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen en ons aan te passen aan technische vereisten voor het maken van een verbinding met netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld overgedragen via netwerken.
Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website waarvoor de service wordt geleverd, te verveelvoudigen, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, tenzij we hiervoor nadrukkelijke schriftelijke toestemming hebben verleend.
De koptitels in deze overeenkomst zijn alleen gemakshalve opgenomen. Deze Voorwaarden worden hierdoor niet beperkt of anderszins beïnvloed.

Artikel 3 – Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van gegevens


We zijn er niet voor verantwoordelijk als beschikbaar gestelde gegevens op deze website niet nauwkeurig, volledig of recent zijn. Het materiaal op deze website wordt alleen voor algemene informatie verstrekt. Als je een beslissing neemt, dien je je niet alleen op dit materiaal te baseren of alleen hiervan gebruik te maken, maar ook primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen te raadplegen. Je gebruikt het materiaal op deze website op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet recent en worden alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de content van deze website te allen tijde te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om gegevens op onze website bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website bij te houden.

Artikel 4 – Wijzigingen in de service en prijzen


Prijzen van onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of enig gedeelte of enige content hiervan) te allen tijde te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens jou of externe partijen voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Artikel 5 – Producten of Services (indien van toepassing)


Bepaalde producten of services zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of services zijn mogelijk in aantal beperkt en kunnen alleen worden geretourneerd of uitgewisseld overeenkomstig ons retourbeleid. We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat kleuren nauwkeurig worden weergegeven op je computerscherm. We behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten of services aan personen, geografische regio’s of rechtsgebieden te beperken, maar zijn hiertoe niet verplicht. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal aangeboden producten of services te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen we te allen tijde naar eigen oordeel en zonder kennisgeving wijzigen. We behouden ons het recht voor om een product op elk gewenst moment stop te zetten. Aanbiedingen van producten of services op deze website zijn ongeldig op plaatsen waar ze verboden zijn. We garanderen niet dat de kwaliteit van de door jou gekochte of verkregen producten, services, gegevens of andere materialen voldoen aan je verwachtingen of dat fouten in de Service worden gecorrigeerd.

Artikel 6 – Nauwkeurigheid van facturerings- en rekeninggegevens


We behouden ons het recht voor om door jou bij ons geplaatste bestellingen te weigeren. We kunnen naar eigen oordeel de aangeschafte aantallen per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door jou of binnen hetzelfde klantaccount met dezelfde creditcard zijn geplaatst en/of die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of het factureringsadres/telefoonnummer dat je op het moment van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om recente, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninggegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Je stemt ermee in om je rekening- en andere gegevens meteen bij te werken, met inbegrip van je e-mailadres, creditcardnummer en vervaldatum, zodat we je transacties kunnen voltooien en zo nodig contact kunnen opnemen.

Meer informatie vind je in ons retourbeleid.

Artikel 7 – Optionele tools


We kunnen toegang bieden tot externe tools die we niet volgen en waarover we geen controle of zeggenschap hebben. Je accepteert en stemt ermee in dat we toegang tot dergelijke tools als zodanig (‘as is’) en op basis van beschikbaarheid (‘as available’) bieden zonder enigerlei garantie, verklaring of voorwaarde en zonder dat we deze tools onderschrijven. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk ten gevolge van of in verband met je gebruik van optionele externe tools. Je gebruikt alle optionele tools die worden aangeboden via de website, geheel op eigen risico en naar eigen inzicht. Je dient ervoor te zorgen dat je vertrouwd bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van de release van nieuwe tools en resources). Deze nieuwe functies en/of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

Artikel 8 – Externe links


Bepaalde content, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materiaal van externe partijen bevatten. Externe links op deze website leiden je naar externe websites die niet aan ons zijn gelinkt. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de content of nauwkeurigheid en we verlenen geen garantie op en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor externe materialen of websites of voor andere materialen, producten of services van externe partijen. We zijn niet aansprakelijk voor nadeel of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, services, resources, content of andere transacties in verband met externe websites. Lees de beleidslijnen en praktijken van externe partijen goed door en zorg dat je ze begrijpt voordat je een transactie uitvoert. Klachten, vorderingen, opmerkingen of vragen over producten van externe partijen dienen te worden ingediend bij die partijen.

Artikel 9 – Opmerkingen, feedback en andere ingediende items van gebruikers

Als je op ons verzoek bepaalde gegevens indient (bijvoorbeeld deelnamen aan wedstrijden) of als je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materialen online, per e-mail, per post of anderszins verzendt (gezamenlijk ‘opmerkingen’) zonder dat we hierom hebben verzocht, stem je ermee in dat we te allen tijde en zonder beperking jouw naar ons doorgestuurde opmerkingen kunnen kopiëren, kunnen publiceren, kunnen distribueren, kunnen vertalen of anderszins kunnen gebruiken op enig medium. Nu en in de toekomst zijn we niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) compensatie te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.

We kunnen content die we naar ons oordeel als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen of die in strijd is met intellectuele-eigendomsrechten van partijen of deze Servicevoorwaarden, volgen, bewerken of verwijderen, maar we zijn hiertoe niet verplicht.

Je stemt ermee in dat je opmerkingen niet in strijd zijn met rechten van externe partijen, met inbegrip van auteurs-, handelsmerk-, privacy-, portret- of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Bovendien stem je ermee in dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal bevatten en dat ze geen computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de Service of een gerelateerde website. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders, en ons of externe partijen niet anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van opmerkingen. Je bent volledig verantwoordelijk voor al je opmerkingen en de nauwkeurigheid hiervan. We zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door jou of een externe partij zijn geplaatst.

Artikel 10 – Persoonlijke gegevens


Persoonlijke gegevens die je indient via de winkel, vallen onder ons privacybeleid. Klik hier voor ons privacybeleid.

Artikel 11 – Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan onze website of de Service gegevens bevatten met typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die verband houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, verzendduur en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren, gegevens te wijzigen of bij te werken en bestellingen te annuleren als gegevens in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig zijn (met inbegrip van nadat je je bestelling hebt ingediend).
We zijn niet verplicht om gegevens in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of toe te lichten, met inbegrip van, zonder beperking, prijsgegevens, behalve zoals wettelijk is vereist. Als er geen update- of vernieuwingsdatum is vermeld in de Service of op een gerelateerde website, betekent dit dat alle gegevens in de Service of op een gerelateerde website zijn gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 12 – Verboden gebruik


Naast andere verbodsbepalingen in de Servicevoorwaarden mag je de website of de content hiervan niet gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of hieraan deel te nemen; (c) om voorschriften, regels en wetten op internationaal, federaal, provinciaal of staatsniveau of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele-eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen of deze te schenden; (e) om iemand te intimideren, te misbruiken, te beledigen, te beschadigen, te schande te maken, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele voorkeur, religie, etnische afkomst, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) om valse of misleidende gegevens in te dienen; (g) om virussen of andere soorten schadelijke code te uploaden of te verzenden die worden of kunnen worden gebruikt op enigerlei wijze die van invloed is op de functionaliteit of de werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet; (h) om de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scraping; (j) voor een obsceen of immoreel doeleinde; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te manipuleren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als je het beleid voor verboden gebruik hebt overtreden.

Artikel 13 – Disclaimer; beperking van aansprakelijkheid


We garanderen, verklaren of waarborgen niet dat je gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
Je stemt ermee in dat we regelmatig de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service te allen tijde kunnen annuleren zonder kennisgeving aan jou.
Je stemt nadrukkelijk ermee in dat je gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de service geheel voor eigen risico is. De service en alle aan jou via de service geleverde producten en services worden (behalve zoals nadrukkelijk verklaard door ons) geleverd in de huidige staat (‘as is’) en op basis van beschikbaarheid (‘as available’) voor jouw gebruik, zonder enige nadrukkelijke of stilzwijgende verklaring, garantie of voorwaarde, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties of voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duur, eigendomsrecht en niet-inbreuk.
In geen geval zijn PR Transformation LLC en onze directieleden, managers, medewerkers, gelieerde ondernemingen, tussenpersonen, contractanten, stagiairs, serviceaanbieders en licentiegevers aansprakelijk voor enigerlei letsel, verlies, vordering of directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of schadevergoeding, met inbegrip van, zonder beperking, inkomstenderving, verloren besparingen, gegevensverlies, kosten voor vervanging, of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, ten gevolge van je gebruik van services of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor een andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de service of een product, met inbegrip van, zonder beperking, fouten of weglatingen in content, verlies of schade ten gevolge van het gebruik van de service of content (of product) die is gepubliceerd, is verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs als ze zijn gewezen op de mogelijkheid van deze schade. Omdat de aansprakelijkheid voor incidentele gevolgschade in sommige staten of rechtsgebieden niet mag worden uitgesloten of beperkt, is onze aansprakelijkheid aldaar beperkt voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 14 – Schadeloosstelling

Je stemt ermee in om PR Transformation LLC en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, directieleden, tussenpersonen, contractanten, licentiegevers, serviceaanbieders, subcontractanten, leveranciers, stagiairs en medewerkers schadeloos te stellen voor alle vorderingen of eisen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die zijn ingediend door een externe partij ten gevolge van of in verband met je overtreding van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin bij verwijzing zijn opgenomen, of je schending van wetgeving of de rechten van een externe partij.

Artikel 15 – Scheidbaarheid


Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft deze bepaling evenwel afdwingbaar voor zover dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn verwijderd uit deze Servicevoorwaarden. Dit oordeel is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 16 – Beëindiging


De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindigingsdatum, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze worden beëindigd door jou of ons. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat je onze Services niet meer wilt gebruiken of wanneer je onze website niet meer gebruikt.
Als je naar ons oordeel een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden feitelijk of vermoedelijk hebt overtreden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen. Je blijft aansprakelijk voor alle bedragen die je tot de beëindigingsdatum verschuldigd bent en/of dienovereenkomstig kunnen we de toegang tot onze Services (of enig deel hiervan) weigeren.

Artikel 17 – Volledige overeenkomst


Als we een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand nemen van dit recht of deze bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze website zijn gepubliceerd of verband houden met de Service, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en beheersen je gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, berichten en voorstellen tussen jou en ons (met inbegrip van, zonder beperking, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd ten nadele van de partij die deze heeft opgesteld.

Artikel 18 – Heersend recht

Voor alle aangelegenheden met betrekking tot de site en deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alle bezoekers en gebruikers van de site onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
De wetten van België zijn van toepassing op het gebruik van de site. Wij verklaren niet dat het materiaal op de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving, indien en voor zover de plaatselijke wetgeving van toepassing is.

Artikel 19 – Wijzigingen van Servicevoorwaarden

Je kunt altijd de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken op deze pagina.
We behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen te publiceren op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of onze website is gewijzigd. Als je de website of de Service blijft gebruiken of bezoeken nadat wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen hebt geaccepteerd.

Artikel 20 – Contactgegevens

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden verzonden naar cedersdrinks@pernod-ricard.com

Welkom bij Ceder's

Je werkt momenteel aan de Nederlandse versie